Disclaimer

4Balance Online Yoga

(maart 2018)

Op het gebruik van deze website (www.onlineyoga.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Algemeen

4Balance Online Yoga hierbij toegang tot de website www.onlineyoga.nl en publiceert hier teksten, audio-, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door 4Balance Online Yoga en derden zijn aangeleverd. 4Balance Online Yoga behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving.

4Balance Online Yoga werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

4Balance Online Yoga streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat 4Balance Online Yoga niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 4Balance Online Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

4Balance Online Yoga sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van 4Balance Online Yoga en haar website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie en het materiaal welke gegeven wordt op onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten & beeldmateriaal) berusten bij 4Balance Online Yoga. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4Balance Online Yoga. Je mag informatie op deze website wel gebruiken voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van 4Balance Online Yoga.

4Balance Online Yoga (onderdeel van 4Balance)
KvK: 56062176
onlineyoga.nl
Palmhout 45
2719 LB Zoetermeer
info@onlineyoga.nl