Algemene Voorwaarden

4Balance Online Yoga

(maart 2018)

1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 4Balance, hier verder 4Balance Online Yoga genoemd, en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen 4Balance Online Yoga en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of diensten afneemt (hierna: ’klant’) en alle door 4Balance Online Yoga aan de klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door de klant bij 4Balance Online Yoga geplaatste bestellingen.
 • Eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.
 • Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging. Wanneer een afwijking is overeengekomen, geldt deze afwijking slechts voor de betreffende overeenkomst of bestelling.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen door 4Balance Online Yoga worden gewijzigd of aangevuld. Grote inhoudelijke wijzigingen worden aan de klant gecommuniceerd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle nieuw te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten.

2. De overeenkomst

 • Een overeenkomst, tussen 4Balance Online Yoga en de klant, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en/of opdracht door 4Balance Online Yoga Door de klant aan 4Balance Online Yoga verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door 4Balance Online Yoga van deze bestelling.
 • 4Balance Online Yoga is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 2.1 is 4Balance Online Yoga gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval 4Balance Online Yoga niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.
 • Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan 4Balance Online Yoga worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door 4Balance Online Yoga uitdrukkelijk worden aanvaard.

3. Uitvoering overeenkomst

 • Alle overeenkomsten en/of bestellingen worden door 4Balance Online Yoga uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
 • Indien voor de levering van bepaalde diensten of producten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de klant 4Balance Online Yoga schriftelijk in gebreke te stellen. De klant dient daartoe 4Balance Online Yoga een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. Intellectuele eigendom

 • De klant ontvangt met betrekking tot door 4Balance Online Yoga geleverde goederen of diensten bepaalde gebruiksrechten die hem in staat stellen van de dienst of het goed gebruik te maken. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten ter zake van of met betrekking tot de door 4Balance Online Yoga geleverde diensten en zaken komen uitsluitend toe aan 4Balance Online Yoga of aan derden van wie 4Balance Online Yoga die rechten in licentie heeft verkregen.
 • De klant krijgt bij aankoop van een abonnement voor die geldende periode, slechts een persoonlijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sublicenseerbare licentie ten aanzien van het betreffende digitale product.
 • Het is 4Balance Online Yoga toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op digitale producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Het is de klant niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde zaken voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 4.1 of aanduiding van merken of (handels)namen van 4Balance Online Yoga of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
 • Het is 4Balance Online Yoga toegestaan om tijdelijke beperkingen aan de door de klant verkregen licentie te stellen, beperkingen te stellen aan het aantal apparaten waarop het digitale product kan worden geraadpleegd en andere voorwaarden of beperkingen aan (het gebruik van) digitale producten te stellen.
 • Het is de klant niet toegestaan digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 4.1 beschreven licentie te buiten gaan.
 • Indien de klant zich niet aan boven genoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld.
 • 4Balance Online Yoga behoudt hiernaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

5. Aansprakelijkheid en overmacht

 • 4Balance Online Yoga doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en volledig is. 4Balance Online Yoga kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten.
 • De door 4Balance Online Yoga aan de klant geleverde of ter beschikking gestelde diensten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan de klant voor diens rekening en risico. 4Balance Online Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de klant die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de yoga-video's of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de (huis)arts of andere professionele hulpverlener. Uitvoering geschied op eigen verantwoording en risico.
 • 4Balance Online Yoga doet zijn best om ervoor te zorgen dat de yogavideo’s altijd beschikbaar zijn. 4Balance Online Yoga kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.
 • Indien 4Balance Online Yoga door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als 4Balance Online Yoga als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

6. Duur en opzegging van het abonnement

 • Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging conform artikel 6.2 en 6.4 - automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. In dat geval kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, geldend vanaf de datum van afsluiting van je lidmaatschap.
 • Binnen het abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 • Producten of diensten die voor een bepaalde tijd zijn aangegaan (onder andere ‘Boost your Body & Mind en de Yoga beginnerstraining) worden na die periode automatisch beëindigd.
 • Indien de klant voor een langere periode geen gebruik kan maken van het abonnement in verband met lichamelijke klachten/ beperkingen, kan het abonnement tijdelijk (maximaal 3 maanden) gepauzeerd worden. Dit kan slechts nadat de klant dit tijdig en schriftelijk bij 4Balance Online Yoga heeft aangegeven en is slechts van kracht, wanneer dit door 4Balance Online Yoga uitdrukkelijk wordt aanvaard.
 • De klant kan het abonnement opzeggen op de manier waarop het is aangegaan. 4Balance Online Yoga accepteert opzeggingen per e-mail, telefonisch of per post (ongeacht de manier waarop het abonnement is aangegaan).

7. Betalingen

 • Abonnementen geschieden door middel van een automatische incasso. Bij niet tijdige betaling door de klant, al of niet door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, is 4Balance Online Yoga gerechtigd herinneringskosten in rekening te brengen.
 • Andere betalingen moeten door de klant worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum op een door 4Balance Online Yoga aan te wijzen rekeningnummer.
 • Indien de klant enige betalingstermijn overschrijdt, is 4Balance Online Yoga gerechtigd om, indien de klant ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar gemaakte incassokosten voor rekening van de klant te brengen.
 • 4Balance Online Yoga is steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de klant te verlangen dat deze het verschuldigde vooruitbetaalt of deugdelijke zekerheid stelt.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW, tenzij expliciet aangegeven.
 • Abonnementsprijzen en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een klant een abonnement verkrijgt zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

8. Prijswijzigingen

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • 4Balance Online Yoga behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd voor nieuwe klanten.
 • Indien de tarieven voor bestaande klanten worden gewijzigd, heeft de klant recht op ontbinding van de overeenkomst.

9. Beëindiging van overeenkomsten

 • 4Balance Online Yoga is gerechtigd iedere overeenkomst met de klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onverminderd de overige rechten van 4Balance Online Yoga .
 • Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met 4Balance Online Yoga voortvloeit, dan is de klant in verzuim en is 4Balance Online Yoga gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
  - de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  - de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
  onverminderd de andere rechten van 4Balance Online Yoga en zonder dat 4Balance Online Yoga tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • Indien 4Balance Online Yoga gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 9.2, is 4Balance Online Yoga bevoegd een eventueel aan de klant te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.
 • In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en 4Balance Online Yoga eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

4Balance Online Yoga (onderdeel van 4Balance)
KvK: 56062176
onlineyoga.nl
Palmhout 45
2719 LB Zoetermeer
info@onlineyoga.nl