Algemene Voorwaarden

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”15″ bottom_margin=”3″]1. Toepasselijkheid[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”13″ top_margin=”-4″]

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Online Yoga van 4Balance, hier verder Online Yoga genoemd, en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Online Yoga en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, hier verder klant genoemd, die gebruik maakt van diensten van Online Yoga waaronder maar niet beperkt tot de website, online cursussen, publicaties, workshops, trainingen en abonnementen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Wanneer een afwijking is overeengekomen, geldt deze afwijking slechts voor de betreffende overeenkomst of bestelling.
 • De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal Online Yoga een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.
 • Voor de diensten van Online Yoga, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de klant zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen door Online Yoga worden gewijzigd of aangevuld. Grote inhoudelijke wijzigingen worden aan de klant gecommuniceerd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle nieuw te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten.
 • In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Online Yoga een regeling treffen naar redelijkheid.
 • De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”15″ bottom_margin=”3″]2. De overeenkomst[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”13″ top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]

 • Een overeenkomst, tussen Online Yoga en de klant, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en/of opdracht door Online Yoga. Door de klant aan Online Yoga verstrekte bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door Online Yoga van deze bestelling.
 • Online Yoga is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel 2.1 is Online Yoga gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval Online Yoga niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.
 • Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan Online Yoga worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Online Yoga uitdrukkelijk worden aanvaard.

[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”15″ bottom_margin=”3″]3. Uitvoering overeenkomst[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”13″ top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]

 • Alle overeenkomsten en/of bestellingen worden door Online Yoga uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
 • Indien voor de levering van bepaalde diensten of producten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de klant Online Yoga schriftelijk in gebreke te stellen. De klant dient daartoe Online Yoga een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”15″ bottom_margin=”3″]4. Intellectuele eigendom[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”13″ top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]

 • De klant ontvangt met betrekking tot door Online Yoga geleverde goederen of diensten bepaalde gebruiksrechten die hem in staat stellen van de dienst gebruik te maken. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten ter zake van of met betrekking tot de door Online Yoga geleverde diensten en zaken komen uitsluitend toe aan Online Yoga of aan derden van wie Online Yoga die rechten in licentie heeft verkregen.
 • Als de klant een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Online Yoga, dan dient alleen de klant op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Abonnementen en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.
 • De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.
 • Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van Online Yoga, kunnen de (yoga)video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt bekeken worden tenzij anders aangegeven. Online Yoga behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.
 • De yogavideo’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Online Yoga hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.
 • Het is de klant niet toegestaan digitale producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 4.1 beschreven licentie te buiten gaan.
 • Indien de klant zich niet aan boven genoemde regels houdt, kan het account van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld.
 • Online Yoga behoudt hiernaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”15″ bottom_margin=”3″]5. Aansprakelijkheid en overmacht[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”13″ top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]

 • Online Yoga doet zijn best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Online Yoga kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 • De door Online Yoga aan de klant geleverde of ter beschikking gestelde diensten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan de klant voor diens rekening en risico. Online Yoga kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor (lichamelijk) letsel of andere nadelige gevolgen voor de klant die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s, blogs, deelname aan cursussen, lessen, workshops of andere diensten van Online Yoga. De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de (huis)arts of andere professionele hulpverlener. Uitvoering geschiedt op eigen verantwoording en risico.
 • Online Yoga doet zijn best om ervoor te zorgen dat de yogavideo’s altijd beschikbaar zijn. Online Yoga kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.
 • Indien Online Yoga door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Online Yoga als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
 • De aansprakelijkheid van Online Yoga overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor Online Yoga verzekerd is.

[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”15″ bottom_margin=”3″]6. Privacy[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”13″ top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]

 • Online Yoga zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacy beleid.

[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”15″ bottom_margin=”3″]7. Duur en opzegging van het abonnement[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”13″ top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]

 • Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging conform artikel 7.2 en 7.4 – automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. In dat geval kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, geldend vanaf de datum van afsluiting van je lidmaatschap.
 • Binnen het abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 • Producten of diensten die voor een bepaalde tijd zijn aangegaan (onder andere ’30 dagen Yoga’ en de ‘Yoga beginnerstraining’) worden na die periode automatisch beëindigd.
 • Indien de klant voor een langere periode geen gebruik kan maken van het abonnement in verband met lichamelijke klachten/ beperkingen, kan het abonnement tijdelijk (maximaal 3 maanden) gepauzeerd worden. Dit kan slechts nadat de klant dit tijdig en schriftelijk bij Online Yoga heeft aangegeven en is slechts van kracht, wanneer dit door Online Yoga uitdrukkelijk wordt aanvaard.
 • De klant kan het abonnement opzeggen op de manier waarop het is aangegaan. Online Yoga accepteert opzeggingen per e-mail, telefonisch of per post (ongeacht de manier waarop het abonnement is aangegaan).
 • Specifiek van toepassing op gebruikers van 30 dagen Yoga en de Yoga Beginnerstraining. Er geldt een herroepingsrecht of bedenktijd op de cursussen van respectievelijk 7 of 14 dagen. Deze periode gaat in direct na aankoop van het product. Binnen deze tijd kan de gebruiker een beroep doen op onze ‘niet goed geld terug garantie.’ Hiervoor dient de gebruiker aan te tonen dat de oefeningen uit de cursus actief en serieus zijn meegedaan. Na deze termijn is het abonnement/product definitief en is het niet meer mogelijk om een beroep te doen op de ‘niet goed geld terug garantie.’

[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”15″ bottom_margin=”3″]8. Betalingen [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”13″ top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]

 • Abonnementen geschieden door middel van een automatische incasso. Bij niet tijdige betaling door de klant, al of niet door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, is Online Yoga gerechtigd herinneringskosten in rekening te brengen.
 • Andere betalingen moeten door de klant worden gedaan binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Online Yoga aan te wijzen rekeningnummer.
 • Indien de klant enige betalingstermijn overschrijdt, is Online Yoga gerechtigd om, indien de klant ook na sommatie niet tot betaling overgaat, alle door haar gemaakte incassokosten voor rekening van de klant te brengen.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaald, maar Online Yoga zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW, tenzij expliciet aangegeven.
 • Abonnementsprijzen en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een klant een abonnement verkrijgt zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”15″ bottom_margin=”3″]9. Prijswijzigingen[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”13″ top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 • Online Yoga behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd voor nieuwe klanten.
 • Indien de tarieven voor bestaande klanten worden gewijzigd, heeft de klant recht op ontbinding van de overeenkomst.

[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”15″ bottom_margin=”3″]10. Beëindiging van overeenkomsten[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”13″ top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]

 • Online Yoga is gerechtigd iedere overeenkomst met de klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onverminderd de overige rechten van Online Yoga .
 • Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met Online Yoga voortvloeit, dan is de klant in verzuim en is Online Yoga gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
  – de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  – de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
  onverminderd de andere rechten van Online Yoga en zonder dat Online Yoga tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • Indien Online Yoga gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 9.2, is Online Yoga bevoegd een eventueel aan de klant te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.
 • In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en Online Yoga eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”13″ top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]

 • Indien 4Balance Online Yoga gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 9.2, is 4Balance Online Yoga bevoegd een eventueel aan de klant te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.
 • In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en 4Balance Online Yoga eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”15″ bottom_margin=”3″]11. Toepasselijk recht[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”13″ top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]

 • Op elke overeenkomst en op elke levering van diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Indien de klant klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Online Yoga, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”13″ top_padding=”-4″ top_margin=”-4″]Online Yoga (onderdeel van 4Balance)
KvK: 56062176
onlineyoga.nl
Palmhout 45
2719 LB Zoetermeer
info@onlineyoga.nl[/text_block]
— SPACER —